Digitalizare In Folosul Imm-Urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea

Programul de finantare nerambursabila Digitalizarea In Folosul IMM-urilor se va lansa in perioada urmatoare. Acesta va putea fi accesat de IMM-urile care isi desfasoara activitatea atat in mediul urban cat si in mediul rural din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea.. Finantarea Nerambursabila prin intermediul programului este cuprinsa intre 10.000 si pana la 75.000 Euro. Cofinantarea beneficiarilor este de 10%. Programul Digitalizarea In Folosul IMM-urilor din judetele Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, poate fi accesat de societatile care au inregistrat in anul 2022 profit din exploatare, precum si un numar mediu de 3 angajati. Microintreprinderile din mediul rural nu pot accesa acest program de finantare


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Cere sa fii sunat de un consultant!


Pot Accesa Programul Digitalizare In Folosul Imm-Urilor din Sud Vest Oltenia – Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, IMM-urile care:

 1. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 03.01.2022
 2. Se incadreaza in categoria IMM-urilor atat la data depunerii cererii de finantare cat si la data acordarii finantarii nerambursabile;
 3. Codul CAEN pentru care se va solicita acordarea finantarii nerambursabile, trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii cererii, indifferent ca acesta este codul CAEN principal sau secundar;
 4. In situatia in care , solicitantul nu are sediul social/punct de lucru in Regiunea Sud-Vest Oltenia, acesta isi va asuma prin Declaratie Unica faptul ca va deschide un punct de lucru, la momentul semnarii contractului de finantare nerambursabila. Punctul de lucru/locatia de implementare va fi mentinut pe perioada de durabilitate a investitiei, respectiv 3 ani de la plata finala in cadrul contractului de finant In cazul in care la momentul semnarii contractului de finantare, Solicitantul nu face dovada deschiderii punctului de lucru in regiunea SV Oltenia, proiectul va fi respins de la finantare.
 5. Solicitantul de finantare nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, respectiv anul 2022.
 6. Solicitantul de finantare nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul current depunerii cererii de finantare – 2023 si in anul fiscal anterior, respectiv 2022.
 7. Solicitantul de finantare a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finant
 8. Solicitantul de finantare a inregistrat profit din exploatare in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
 9. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare,
 10. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea proiectului in procent de 10% din valoarea eligibila a proiectului;
 11. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa si nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, si /sau nu a incheiat acorduri cu creditorii in cadrul procedurilor de mai sus.
 12. La data depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja locul de implementare a proiectului inregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin Declaratia Unica) ca, pana la data semnarii contractului de finantare, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru, in caz contrar proiectul fiind neeligibil.
 13. Spatiul in care se va implementa proiectul trebuie sa fie adecvat desfasurarii activitatii pentru care sunt achizitionate activele.
 14. Si-au achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si, respectiv, bugetul local, in ultimul an calendaristic, in cuantumul stabilit de legislatia in vigoare si nu au fapte inscrise in cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nat
 15. Demonstreaza detinerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/folosinta cu titlu gratuit/ comodat/ inchiriere/ locatiune, dupa caz, pe o perioada care acopera inclusiv perioada de durabilitate a investitiei, respectiv perioada de trei (3) ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului.

Finantare nerambursabila:

Prin programul de Digitalizare a IMM-urilor, din regiunea Sud-Vest Oltenia Finantarea Nerambursabila este:

 • Valoarea minima – 10.000 euro
 • Valoarea maxima 75.000 euro

Valoare cofinantarii solicitantului este de 10%.


Cere sa fii sunat de un consultant!

Cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente hardware TIC, precum si a altor dispozitive si Echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune, justificate din punct de vedere al implementarii aplicatiei de proiect pentru a atinge o intensitate digitala ridicata
 2. Cheltuieli aferente realizarii retelei LAN/ WIFI
 3. Cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii si instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;
 4. Cheltuieli cu achizitionarea de aplicatii software/licente necesare implementarii proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetica, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in funct
 5. Cheltuieli cu achizitionarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale
 6. Cheltuieli cu achizitionarea de solutii tehnologice care contribuie la securitatea cibernetica
 7. Cheltuieli cu achizitionarea de licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, care conduc la cresterea intensitatii digitale a activitatilor pentru care se solicita finantare).
 8. Cheltuieli cu activitati de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comertul electronic, incurajand modelele de afaceri: e-shop, eprocurement, emall, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligenta artificiala
 9. Consiliere/ analiza pentru identificarea de solutii tehnice de digitalizare care sa faca obiectul investitiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finantare
 10. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si/ a planului de afaceri precum si a serviciilor de consultanta la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii
 11. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei sau administrarea contractului de executie (managementul de proiect);
 12. Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice a produselor implementate;
 13. Sunt obligatorii cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice, in scopul obtinerii unei economii de energie sau cheltuieli pentru achizitionarea de instalatii/echipamente specific pentru activitati in domeniul economiei circulare de minimum 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 15 % din valoarea eligibila a proiectului

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Documente Necesare :

Documente necesare pentru accesarea programului Digitalizare în folosul IMM-urilor din Sud Vest Oltenia

 1. Formularul digital al cererii de finantare
 2. Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, in forma consolidata (care cuprinde toate modificarile efectuate de la infiintarea
 3. solicitantului, pana la depunerea cererii de finantare
 4. Declaratie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare din instrumente structurale (conform Modelului F anexa la ghid);
 5. Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului. Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa in mod obligatoriu la cererea de finantare o copie dupa un document de identificare ,in termen de valabilitate
 6. Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului financiar 2022, inregistrate la unitatile teritoriale ale Ministerului de Finante
 7. Tabel centralizator privind justificarea costurilor (Anexa Model H) si documente justificative care au stat la baza stabilirii costurilor in cadrul proiectului: oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 2 surse),
 8. Plan de amplasare a echipamentelor informatice achizitionate prin proiect
 9. Lista de echipamente informatice cu incadrarea acestora n categorii de cheltuieli eligibile/neeligibile
 10. Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 11. Formularul de certificare a aplicatiei semnat de reprezentantul legal al solicitantului

 


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!