Interventia 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri

Programul destinat IMM-urilor din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, permite solicitarea acordarii unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 250.000 si pana la 1.500.000 Euro.

Data de deschidere a programului Interventia  1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri: 29.09.2023, ora 12.00.

Data de Inchidere a programului Interventia  1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri: 29.11.2023, ora 12.00.


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Cere sa fii sunat de un consultant!


Pot Accesa Programul Interventia  1.4.1. Investitii tehnologice, IMM-urile care

 1. Isi desfasoara activitatea in judetele  Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
 2. Au autorizat  codul CAEN pentru care se doreste accesarea programului, la data depunerii cererii de finantare nerambursabila. In cazul in care cererea de finantare presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea intr-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declatratia unica) sa inregistreze cel mai devreme pâna la prima plata a ajutorului regional pentru investitii acordat, dar fara a depasi data finalizarii implementarii proiectului, locul de implementare ca punct de lucru si/sau sa autorizeze clasa CAEN vizata de investitie, la locul de implementare
 3. Au desfasurat activitatea pe durata a cel putin a unui an fiscal  integral, nu au avut activitatea suspendata temporar oricând in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si au inregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau in anul 2019.
 4. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau societatea are cel putin 3 salariati cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
 5. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), si-a suspendat activitatea economica
 6. Nu este subiectul unui ordin de recuperare in urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna
 7. Nu se afla in dificultate
 8. Nu a fost gasit vinovata, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
 9. Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare;

Finantare nerambursabila

Prin intermediul programului Interventia  1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri, se poate solicita acordarea  unei finantari nerambursabile cuprinsa intre 250.000 Euro si pana la 1.500.000 Euro.

Programul permite si cheltuieli de minimis ( detaliate mai jos), in limita a maxim 20 % din valoarea finantarii nerambursabile, insa nu mai mult de 200.000 €.

Procent Finantare Minister  Si Cofinantare Beneficiar in functie de Locatia de Implementare si Categoria Societatii

Microintreprinderi din mediul Urban  si Intreprinderi Mici din mediul Urban sau Rural din judetele

 1. Alba – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 30%
 2. Brasov – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
 3. Covasna – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
 4. Harghita – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
 5. Mures – Finantare Nerambursabila Minister 70% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 30%
 6. Sibiu – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%

Intreprinderi Mijlocii din mediul Urban sau Rural din  judetele

 1. Alba – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 30%
 2. Brasov – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%
 3. Covasna – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%
 4. Harghita – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%
 5. Mures – Finantare Nerambursabila Minister 60% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 40%
 6. Sibiu – Finantare Nerambursabila Minister 50% din valoarea proiectului / Cofinantare Beneficiar 50%

Cere sa fii sunat de un consultant!

Cheltuieli eligibile:

 1. Achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, si investitii in spatiile de productie/prestare servicii aferente, in vederea imbunatatirii capacitatilor tehnice ale IMM-urilor;
 2. Investitii in noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala, micro/nanoelectronica, nanotehnologii, fotonica, materialele avansate, biotehnologia industriala si tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 3. Investitii in noi tehnologii in scopul imbunatatirii serviciilor;
 4. Investitii in tehnici avansate de productie, investitii in achizitionarea unor brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare, sau solutii tehnice ne-brevetate si valorificarea rezultatelor cercetarii;
 5. Achizitia de echipamente, tehnologii, utilaje, precum si investitii in construirea/extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii aferente, care sa deserveasca inclusiv valorificarea rezultatelor din activitatile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de catre imm-uri. Se vor avea in vedere inclusiv investitii in active corporale si necorporale in legatura cu modernizarea industriala pentru sectoarele de specializare inteligenta, design industrial, inclusiv inovare bazata pe design, customizare de masa (imprimare 3d, manufacturare digitala directa).
 6. Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, o investitie initiala in active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale). Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor in active necorporale

Cheltuieli eligibile prin Minimis – maxim 20% din valoarea finantarii nerambursabile, dar nu mai mult de 200.000 Euro:

 1. Servicii de consultanta
 2. Servicii de proiectare si asistenta tehnica
 3. Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 4. Activitati de cooperare teritoriala
 5. Activitatile de publicitate si informare aferente proiectului
 6. Audit financiar extern al proiectului
 7. Instruirea Angajatilor – activitatea vizeaza instruirea angajatilor IMM_urilor beneficiare ale programului si care dobandesc Certificat De Atestare A Competentelor Profesionale pentru Specializare Inteligenta, Tranzitie Industriala si Antreprenoriat.
 8. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii finantabile prin ajutor de minimis.

In cadrul acestui apel se poate finanta achizitia de active corporale si necorporale care se refera la investitii in procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor in IMM-uri, cum ar fi, spre exemplu:

 1. Crearea si realizarea de produse a caror durabilitate, posibilitati de reparare, de reutilizare, de modernizare si reciclare, sunt crescute
 2. Proiectarea si realizarea de produse sustenabile care sunt obtinute cu un consum mai redus de energie, cu o durata de viata mai indelungata, care pot fi reparate si care genereaza mai putine deseuri;
 3. Investitii in capacitati menite sa asigure recuperarea produselor in vederea reutilizarii, repararii si remanufacturarii.
 4. Utilizarea in cadrul intreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operational sau recuperarea si redirectionarea acestora pentru reutilizare catre alte intreprinderi
 5. Adoptarea tehnologiilor ecologice si integrarea acestora in procesul de productie coroborata cu implementarea unui sistem de management ecologic in oricare etapa din fluxul tehnologic si in procesul de aprovizionare cu materii prime si materiale
 6. Investitii pentru reducerea, prevenirea, pregatirea in vederea reutilizarii, valorificarea materiala si reciclarea deseurilor generate de beneficiar;
 7. Investitii care imbunatatesc utilizarea eficienta a resurselor prin oricare dintre metodele urmatoare: O reducere neta a resurselor consumate pentru a obtine acelasi volum al productiei; Inlocuirea materiilor prime principale cu materii prime secundare (reutilizate sau reciclate) sau cu materii prime secundare recuperate, Inlocuirea materiilor prime din surse fosile cu biomaterii prime;
 8. Achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finant Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; energia geotermala.
 9. Cresterea “continutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând in acelasi timp performanta si siguranta acestuia, inclusiv prin implementarea sau imbunatatirea sistemului de reciclare selectiva
 10. Instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului si controlului in materie de mediu si energie ale cladirii, in special pentru a spori gradul de pregatire pentru solutii inteligente, inclusiv cablajul intern pasiv sau cablajul structurat pentru retelele de date si partea auxiliara a retelei pasive de pe proprietatea careia ii apartine cladirea, dar excluzând cablajul pentru retelele de date din afara proprietatii;
 11. Adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, inclusiv pentru producerea de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon sau de combustibili sintetici pe baza de energie cu emisii scazute de dioxid de carbon.
 12. Digitalizarea informatiilor referitoare la produse prin introducerea pasapoartelor sau etichetelor digitale care ar putea furniza informatii cu privire la originea, compozitia produsului din care sa rezulte continutul de materiale reciclate, posibilitatile de reparare si demontare ale acestuia, precum si cu privire la cum va fi eliminat in momentul scoaterii sale din uz – posibilitatea de reciclare

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Alte caracteristici ale programului 

Alte mentiuni specifice programului de finantare Interventia1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri

 1. Pentru investitiile care includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantii trebuie sa faca dovada existentei unuia dintre urmatoarele drepturi asupra imobilului (teren si cladire): drept de proprietate privata; drept de concesiune asupra unui bun apartinând proprietatii publice; drept de superficie asupra terenului pe care urmeaza a se edifica o constructie obiect al proiectului.
 1. Pentru investitiile care nu includ lucrari de constructie ce sunt supuse autorizarii, solicitantii trebuie sa faca dovada existentei unuia dintre urmatoarele drepturi asupra imobilului (teren si cladire): drept de proprietate privata; drept de concesiune; drept de superficie asupra terenului pe care este edificata o constructie ; drept de uzufruct; drept de folosinta rezultat dintr-un contract de imprumutul de folosinta (comodat) sau contract de inchiriere/locatiune;
 1. Pentru proiectele care vizeaza lucrari de construire pentru care este necesara obtinerea Autorizatiei de construire) Imobilul ce face obiectul proiectului (terenul si /sau cladirea) indeplineste cumulativ, incepând cu data depunerii cererii de finantare, urmatoarele conditii (solicitantul va completa in acest sens Anexa 2 – Declaratie unica): Nu este afectat de limitari legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului, respectiv: Nu este afectat de limite ale dreptului detinut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului. Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului in conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent. Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. Este liber de sarcini si interdictii in sensul in care nu exista niciun act sau fapt juridic care impiedica sau limiteaza, total sau partial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul il detine in scopul implementarii proiectului.Este liber de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea proiectului
 1. In cadrul etapei contractuale, solicitantul va prezenta dovada capacitatii financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/contract de credit emise de o institutie de credit). Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin valoarea contributiei proprii la costurile eligibile si neeligibile, mai putin TVA aferent proiectului.
 1. Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt indeplinite cel putin una dintre urmatoarele conditii: obiectul proiectului consta exclusiv in realizarea de lucrari de constructie; obiectul proiectului vizeaza doar investitii in active necorporale; proiectul include doar investitii in procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor in IMM-uri; proiectul vizeaza doar cheltuieli eligibile finantate prin componenta de minimis Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect si sunt necesare si intrinsec legate de realizarea respectivei investitii init Nu sunt eligibile proiectele care constau exclusiv din realizarea de lucrari de constructie care nu se supun autorizarii, conform legii! Pentru codurile CAEN 5510, 5520, 5530 si 5590 sunt eligibile doar activitatile care NU se refera nemijlocit la cazare sau facilitati de servirea mesei si bauturilor. NU sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in procese de productie ecologice si utilizarea eficienta a resurselor in IMM-uri.

Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!