Pana la 20 milioane euro sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

Sprijinirea Investiţiilor În Noi Capacităţi De Producere A Energiei Electrice Produsă Din Surse Regenerabile

Programul de Finantare Nerambursabila sprijina proiectele care au ca obiectiv implementarea uneia dintre actiunile mentionate mai jos:

 1. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene
 2. Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse solare
 3. Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse hidro.

Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordat este de 20 milioane euro pe beneficiar.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Activitati Eligibile

 • Achizitionarea de instalatii/echipamente noi pentru construirea de capacitati noi de productie a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro;
 • Constructii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de  energie eoliana, solara sau hidro.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va incadra in urmatoarele plafoane maxime:

 1. Energie eoliana – 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile
 2. Energie solara – 500.000 Euro/MW
 3. Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitatile

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara pentru diferenta pana la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul nici unui ajutor public.


Cere sa fii sunat de un consultant!

SCapacitatea minima produsa :

 1. Pentru proiecte fotovoltaice – Factor de capacitate de minim 11,4%, reprezentand echivalentul a 1000 h/an de functionare la capacitatea instalata
 2. Pentru proiecte eoliene – Factor de capacitate de minim 24%, reprezentand echivalentul a 2100 h/an de functionare la capacitatea instalata
 3. Pentru proiecte hidro – Factor de capacitate de minim 27,4%, reprezentand echivalentul a 2400 h/an de functionare la capacitate instalata

Sunt Eligibile pentru a accesa programul de finantare nerambursabila:

 1. Microintreprinderile, intreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv intreprinderi nou infiintate), cât si intreprinderile mari),
 2. Imm_urile care isi desfasoara activitatea intr-un sector eligibil;
 3. Activitatea inscrisa in Statutul societatii (principala sau secundara) se incadreaza intr-una din categoriile prevazute de codul CAEN 3511, respectiv: Productie de energie electrica;  Comercializare de energie electrica;
 4. Nu se afla in dificultate;
 5. Nu se afla  in stare de insolventa;
 6. Nu se afla in stare de faliment sau lichidare si nu are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
 7. si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
 8. Nu este declarat intr-o situatie grava de incalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile;
 9. Pentru solicitant si/sau reprezentantul legal NU s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sau printr-o decizie administrativa definitiva ca acestia se fac vinovati de abatere profesionala grava deoarece au incalcat actele normative cu putere de lege si normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se fac vinovati de o conduita abuziva care ii afecteaza credibilitatea profesionala, atunci cand o astfel de conduita tradeaza o intentie frauduloasa sau o neglijenta grava;
 10. Pentru solicitant si/sau reprezentantul legal NU s-a stabilit printr-o hotarare judecatoreasca definitiva ca acestia se fac vinovati de comiterea de infracsiuni pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale, spalare de bani si finantarea terorismului sau in alte activitati ilegale;
 11. Solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului NU a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 12. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
 13. Demonstreaza capacitatea tehnica pentru sustinerea activitatilor proiectului prin intocmirea studiului de fezabilitate cu HG907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
 14. Demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale si Capitaluri proprii care trebuie sa fie pozitiv si  mai mic de 7,5 in ultimul an financiar. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind indicatorul de solvabilitate sau nu are un exercitiu financiar incheiat (este infiintat in anul depunerii Cererii de finantare), trebuie sa prezinte la depunere o scrisoare de confort emisa de o institutie bancara din Romania/alte state membre ale Uniunii Europene.
 15. Pentru intreprinderile nou-infiintate este necesar sa aiba capitalul social subscris varsat in conditiile legii in valoare de minimum 100.000 lei sau echivalent.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Documentele Necesare

 1. CUI Societate
 2. Actul Constitutiv
 3. Certificat Constatator din care sa reiasa autorizarea Codului CAEN 3511
 4. Bilant 2023 – daca societatea este infiintata inainte de anul 2023.
 5. Oferta/Ofertele de pret care stau la baza Studiului de Fezabilitate
 6. Studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
 7. Plan de Amplasament
 8. ATR ( Aviz Tehnic de Racordare ) – cel mai tarziu la momentul semnarii contractului de Finantare Nerambursabila
 9. Act de proprietate/Contract de concesiune/Superficie/Inchiriere/Administrare etc.) valabil cel putin 5 ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul proiectului. In plus, unde dreptul de proprietate nu este detinut de beneficiar se va prezenta si acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil.
 10. Extras de carte funciara, valabil la data depunerii, in care este intabulat dreptul de folosinta, care sa probeze ca imobilele (teren si/sau cladiri) sunt libere de orice sarcini (in sensul in care nu exista niciun act sau fapt juridic care impiedica sau limiteaza, total sau partial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel incat proprietarul sa poata realiza activitatile proiectului), ca nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica, ca nu fac obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun.
 11. Certificat de urbanism sau document echivalent emis de catre autoritatea competenta pentru obiectul cererii de finantare, in termen de valabilitate.
 12. Actul de reglementare privind protectia mediului emis de catre autoritatea competenta (Clasarea notificarii/Decizia etapei de incadrare/Acord de mediu)/Dovada depunerii la autoritatea competenta a documentelor pentru obtinerea actului de reglementare pentru protectia mediului, daca acest document este cerut prin certificatul de urbanism.
 13. Scrisoare de Confort, pentru societatile nou infiintate sau pentru cele in cazul carora, raportul dintre Datorii totale si Capitaluri proprii nu este  mai mic de 7,5 in ultimul an financiar.
 14. Studiul de Fezabilitate intocmit de personal autorizat de catre A.N.R.E. in domeniul proiectarii instalatiilor electrice.
 15. Cazier fiscal al solicitantului, in termen de valabilitate,
 16. Cazier judiciar al reprezentantului legal, in termen de valabilitate,
 17. Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF si de Directia Locala de Taxe si Impozite,ambele in termen de valabilitate.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Alte Informatii

 1. Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a inlocui capacitati mai vechi de producere energie din surse solare, eoliene, hidro.
 2. Pentru acelasi beneficiar si aceleasi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.
 3. Investitia/investitiile nu a/au mai beneficiat de finantare din fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare (nota conceptuala, studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie
 4. Investitia trebuie sa aiba ca rezultat obligatoriu o capacitate noua de productie de energie electrica.
 5. Toate activele corporale achizitionate prin proiect trebuie sa fie noi.
 6. Depunerea avizului tehnic de racordare nu este obligatorie odata cu depunerea Cererii de finantare dar depunerea avizului este obligatorie la incheierea contractului de finantare.
 7. Ajutoarele pentru investitii se acorda numai capacitatilor nou instalate, fara finantarea capacitatilor de stocare a energiei.
 8. Ulterior incheierii contractului de finantare, beneficiarul nu va mai putea primi finantari din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii Contractului de finantare şi a returnarii sumelor rambursate.
 9. In cazul in care Beneficiarul nu se incadreaza cu finalizarea proiectului in perioada de eligibilitate a cheltuielilor va rambursa sumele obtinute din Fondul pentru modernizare.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Cheltuieli Neeligibile

 1. Cheltuieli aferente contributiei in natura
 2. Cheltuieli cu amortizarea
 3. Cheltuieli cu obtinerea terenurilor
 4. Cheltuieli de leasing
 5. Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
 6. Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport
 7. Cheltuieli generale de administratie
 8. Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
 9. Cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite
 10. Taxa pe valoarea adaugata
 11. Dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare
 12. Alte comisioane aferente creditelor
 13. Achizitia de echipamente second-hand
 14. Amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si arbitraj
 15. Costurile pentru operarea obiectivelor de investitii
 16. Cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie
 17. Cheltuieli cu bransamentul (conectarea la statia de transformare)
 18.  cheltuielile cu lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea avizelor si autorizatiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (si a studiilor tehnice stabilite de standarde si normative pentru pregatirea proiectului).
 19. Alte cheltuieli cu caracter general (ex. Publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!