Programul de Finantare Nerambursabila POR 2.2 permite realizarea investitiilor cuprinse intre 2.000.000 Euro  pana la 6.000.000 Euro, de catre IMM-urile care realizeaza investitii in mediul urban si intreprinderile mijlocii care realizeaza investitii in mediul rural, in urmatoarele regiuni:

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Programul Operational Regional 2.2 se adreseaza societatilor ce se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Conditii Minime de Eligibilitate pentru accesarea programului:

√ Minim 10 angajati in bilantul de la 31.12.2019;

√ Societatea a inregistrat profit din exploatare in 2019;

√ Societatea are minim un an fiscal incheiat;

√ Beneficiarul solicita minim 2 000.000.000 euro finantare nerambursabila;

√ Societate care nu se afla in dificultate (situatie financiara pozitiva);

√ Solicitantul are capacitatea de a asigura cofinantarea;

√ Locatia de implementare: mediul urban – intreprinderi mici; mediul rural – intreprinderi mijlocii;

√ Pentru proiecte ce includ lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului ( teren si/sau cladiri): dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie;

√ Pentru investitii care includ doar servicii si/sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta ( comodat) sau dreptul de inchiriere/ locatiune.

√ Cod CAEN eligibil;


Cere sa fii sunat de un consultant!


Investitii Eligibile prin Intermediul Programului POR 2.2.

√ Cheltuieli pentru amenajarea terenului;

√ Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi;

√ Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (autorizatii, avize, studii de teren, comisioane, cote, taxe, proiectare si inginerie, consultanta); Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică  sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică, sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

√ Cheltuieli pentru investitia de baza (constructii, instalatii, dotari);

√ Active corporale: Echipamente tehnlogice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, instalatii specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse de regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor;

√ Active necorporale: brevete, licente, marci, programe informatice, inclusiv instrumente de comercializare online;

√ Cheltuieli pentru organizare de şantier;

√ Cheltuieli diverse şi neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investiţia de bază”, punctul 4.1. ”Construcţii şi instalaţii”;

Angajamente:

√ Realizarea unei investitii initiale;

√ Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii;

√ Extinderea capacitatii unei unitati existente;

√ Diversificarea prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate.

 


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Documente Necesare  in vederea depunerii proiectului

√ Documentele statutare ale solicitantului, dupa caz: act constitutiv, contract de societate, statut, impreuna cu toate modificarile;

√ Certificatul constatator in forma extinsa emis de ORC de pe lânga Tribunalul unde isi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data depunerii cererii de finantare, in original;

√ Certificatul de inregistrare a solicitantului, in copie conform cu originalul;

√ Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (daca este cazul), in copie conforma cu originalul;

√ Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, in copie conforma cu originalul;

√ Mandatul special/ imputernicire speciala pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este cazul), in original;

√ Situatiile financiare anuale ale solicitantului, aferente exercitiului fiscal anterior depunerii cererii de finantare, in copie conforma cu originalul;

-Bilantul prescurtat (Formular 10),

-Contul de profit si pierdere (Formular 20),

-Datele informative (Formular 30),

-Situatia activelor imobilizate (Formular 40),

-Notele explicative la situatiile financiare,

-Extras din Registrul general de evidenta a salariatilor listat (REVISAL),

-Extras din Registrul salariati si Contracte per salariat din ReviSal;

√ Documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren si/sau cladiri), dupa caz, in copie conforma cu originalul: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere; Certificatul de urbanism, in copie conforma cu originalul;

√ Documentele cadastrale si inregistrarea imobilelor in registre:

√ Extras de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in copie, emisa cu maximum 30 de zile inaintea depunerii,

√ Tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de investitie asupra carora se realizeaza in cadrul acestora, precum si suprafetele aferente,

√ Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, plan in care sa fie evidentiate inclusiv numerele cadastrale,

√ Plan de situatie propus pentru realizarea investitiei elaborat de proiectant,

√ Plan de amplasare a echipamentelor / utilajelor achizitionate prin proiect

√ Adresa Primariei care atesta ca lucrarile de interventie prevazute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii lucrarilor (daca este cazul)

√ Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii (dupa caz)

√ Devizul general pentru proiectele de lucrari – daca este cazul

√ Oferte de pret

√ CV-uri pentru membrii echipei de management

√ Alte documente pe care le considerati relevante pentru proiect (certificari ISO etc.)

√ Obtinerea unei semnaturi electronice in numele administratorului societatii (in cazul in care nu exista), in vederea semnarii electronice a documentatiei.

 


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul acestei Finantari Nerambursabile, transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult sau programeaza chiar acum o intalnire la sediul nostru!


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!